Privacybeleid Paulien Schipper

Paulien Schipperring van zilver en goud met mosagaat Ring vermaken hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met uw persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Paulien Schipper houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • passende technische en/of organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Ik als ondernemer Paulien Schipper ben verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Paulien Schipper

Ganzerikplein 6a
3053 EARotterdam

Tel: +316 20 23 92 14
E-mail: info@paulienschipper.nl

Waarvoor verwerk ik persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Paulien Schipper verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • Verwerking van offerteaanvragen.
  • Opname in klantenbestand t.b.v. het versturen van nieuwsbrieven.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, verstrek ik niet aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Paulien Schipper bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, – in geval van bestellingen – en op uw verzoek verwijder ik de persoonsgegevens uit het klantenbestand.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

  • Gegevens staan opgeslagen in een digitaal bestand en zijn beveiligd met een wachtwoord.

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst.

Ik kan u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met mij op!